NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 1. Návštěvníci areálu skateparku, jsou povinni uhradit před vstupem do skateparku odpovídající vstupné uvedené v ceníku, případně úhradu vstupného prokázat obsluze areálu platnou vstupenkou.
 2. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu skateparku návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu areálu skateparku.
 3. Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů obsluhy areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden bez náhrady vstupného za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy obsluhy areálu.
 4. Vstupem do areálu skateparku návštěvník bere na vědomí, že může být provozovatelem v zájmu dokumentace nebo propagace areálu, sportu či akce fotografován nebo natáčen na video záznam a souhlasí s dalším použitím takto pořízených materiálů.
 5. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, aggressive bruslích, freestyle kole BMX a MTB a freestyle koloběžkách. (ostatní „vozítka“ možná pouze po dohodě s provozovatelem)
 6. Užívání areálu a překážek, i pohyb v tomto skateparku, je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 7. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel skateparku nenese žádnou odpovědnost.
 8. Za odložené osobní věci a případnou škodu na nich, nenese majitel ani provozovatel skateparku žádnou odpovědnost.
 9. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností ve skateparku.
 10. V případě úrazu nebo zranění, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost ihned oznámit provozovateli skateparku.
 11. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli skateparku.
 12. Při deštivém nebo sněhovém počasí je zakázáno používat venkovní překážky a případně mokré či zasněžené překážky v hale.
 13. Speciální překážky (foampit) je možné využívat pouze dle provozních podmínek uvedených na překážce a vždy se souhlasem obsluhy areálu.
 14. Každý návštěvník areálu skateparku je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě.
 15. Do areálu nemají přístup lidé v podnapilém stavu, v případě zjištění podnapilosti bude tato osoba vykázána z areálu skateparku bez náhrady vstupného. Provozovatel je oprávněn u návštěvníků provádět namátkovou kontrolu hladiny alkoholu dechovou zkouškou.
 16. Areál skateparku není dětské hřiště, je určen pro dospělé, mládež a děti starší 8 let. Osoby mladší 10 let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 17. Osoby mladší 18 let musí používat při jízdě minimálně ochranou přilbu.
 18. Osobám starším 18 let, které užívají překážkovou plochu v areálu, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami. (chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.)
 19. Pro užívání vertikální rampy musí mít ochranou přilbu, chrániče kolen i loktů každý, bez výjimky.
 20. Při konání soutěží jsou závodníci povinni mít ochranou přilbu každý, bez výjimky.
 21. Do areálu skateparku není dovolen vstup se psi ani s jinými zvířaty.
 22. V areálu skateparku je z a k á z á n o:

  • Vnášení alkoholických či jiných omamných a psychotropních látek. 
  • Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty.
  • Vnášení skla.
  • Konzumovat alkoholické nápoje, vyjma akcí a prostorů určených provozovatelem.
  • Pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek vstupovat na překážkovou plochu a na překážky nebo je aktivně využívat.
  • Kouřit cokoliv - kdekoliv a užívat jakékoli druhy omamných či psychotropních látek.
  • Jakkoliv využívat konstrukci haly (lezení, šplhání či zavěšování).
  • Poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku.
  • Rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky.
  • Vstupovat na překážkovou plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost.
  • Vstupovat na překážkovou plochu s jídlem nebo pitím.
  • Odkládat osobní věci (batohy, oblečení apod) v prostoru překážkové plochy a na překážkách.
  • Pobyt bez platné vstupenky či mimo provozní dobu pod pokutou 500,-.
  • Vstupovat divákům do prostoru překážkové plochy a na překážky. 

ŘÁD PŮJČOVNY

 1. Zboží se půjčuje na základě předložení 1 průkazu totožnosti nebo proti složení zálohy ve výši pořizovací ceny zboží. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží i bez udání důvodu.
 2. Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčovatelem. Pracovník půjčovny může u velmi žádaných druhů nebo podle potřeby půjčovny omezit výpůjční dobu vypůjčovatelem požadovanou.
 3. Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel povinen se přesvědčit o stavy půjčovaného zboží.
 4. Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí zboží přenechat k užívání jinému.
 5. Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen doplatit půjčovné a až do vrácení zboží poplatek z prodlení ve výši 50% z doúčtované částky. Nevrátí-li zboží ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení zboží vymáháno právní cestou.
 6. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
 7. Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a za jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen toto oznámit půjčovně bez zbytečného odkladu, přičemž eventuální poplatek z prodlení činí půl promile z dlužné částky za každý den. Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
 8. Povinností vypůjčovatele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání vypůjčeného zboží se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
 9. Výpůjčním časem se rozumí od doby vypůjčení až do doby vrácení zboží.

Aktuální zboží v shopu

 • REKD Ramp Chrániče na kolena - red/black
  679 Kč
 • Objímka Oath Cage V2 Neochrome
  499 Kč
 • Objímka Addict Guardian Black
  295 Kč
 • Objímka Addict Guardian Red
  295 Kč
 • District S-Series Headset Gold
  699 Kč
 • District S-Series Headset Red
  699 Kč
 • Freestyle Koloběžka Drone Element 2 Feather-Light Smoked Chrome
  5899 Kč
 • Above A-Row Griptape Negative
  254 Kč
 • Root Transmission Griptape
  199 Kč
 • Root Donuts Griptape
  199 Kč
 • Root Psychedelic Griptape
  199 Kč
 • Root Distortion Griptape
  199 Kč
 • STREET GEAR JUNIOR 3 PACK - RETRO
  1019 Kč
 • Ethic Sylphe Clamp 31.8 Double Grey
  635 Kč
 • Freestyle Koloběžka Blunt Prodigy X Burnt Pipe
  6199 Kč
 • Freestyle koloběžka North Switchblade Cream Silver
  5099 Kč
 • Helma CORE Action Sports Black
  899 Kč
 • Kolečko Trynyty Gothic 110 Red
  828 Kč

  Partneři

  Statutární město Pardubice
  Skatepark Pardubice
  Gizmania
  Snowboard-zezula
  Powerslide.cz
  TBB-BIKE
  Czech Scooter Association
  Skate PRO
  Lanové centrum Pardubice
  Hotel Kristl
  Služby města Pardubic a.s

  Designed by www.frantisek.eu

  © Copyright 2019 Skatepark Pardubice All Rights Reserved.